Úvodní strana >> Články >> Austrálie studium: z knihy To nejlepší z Austrálie

Austrálie studium: z knihy To nejlepší z Austrálie

Austrálie studium: z knihy To nejlepší z Austrálie
27. 12. 2011

Odpovědi na nejčastější otázky čtenářů k cestopisu To nejlepší z Austrálie odpovídá autorka Stanislava Nopová

Dotazy, které dostávám, se často opakují a proto jsem na stránky přidala informace, které vás zajímají. Text vychází z podkladů pro cestopis a průvodce od Stanislavy Nopové: To nejlepší z Austrálie s podtitulem: Zajímavosti, studium, práce, imigrace.

Proč studovat právě v Austrálii?

Zápis zahraničních studentů do australských škol začal již v roce 1950. Od té doby vystudovaly v Austrálii tisíce lidí z celého světa. Jejich počet a zájem o studium v Austrálii se ročně zvyšuje. V roce 2000 zvolilo ke studiu v Austrálii kolem sto tisíc studentů ze zahraničí právě tento kontinent. Austrálie je atraktivní destinací i z pohledu kvalitního vzdělávání a studia. Ve srovnání s jinými anglicky mluvícími zeměmi je Austrálie cenově výhodnější.
 
Jazykové a odborné kurzy jsou posvěceny australskou vládou i příslušnými mezinárodními organizacemi. Výhodou studijních víz je možnost získání pracovního povolení na 20 hodin týdně. V období prázdnin je povoleno pracovat neomezeně dlouho. Studenti si většinou vybírají, jestli budou navštěvovat kurzy dopoledne nebo večer. Mohou si tak výborně organizovat nejen dobu ke studiu, volný čas, ale i čas na práci.
 
Všechny certifikáty a diplomy získané na australských školách jsou mezinárodně uznávané. Absolventi tak mohou prokázat svoji jazykovou nebo odbornou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání nebo pro budoucího zaměstnavatele.
 
Školy kladou důraz na výběr kvalifikovaných učitelů. Vyučující angličtiny jsou vstřícní. Trpělivě vysvětlují obsah slov, význam slovních spojení a správnou intonaci.
Žáci nejsou vystaveni zbytečnému stresu. Výuka probíhá formou přátelského dialogu mezi vyučujícím a jednotlivci. Atmosféra ve třídách je příjemná. Díky mezinárodnímu složení žáků se každý také dozví mnoho zajímavého o životě a zvycích jinde.

Jaké výhody má studium v Austrálii?

Školy v Austrálii nabízejí cenově výhodnější studium než v jiné anglicky mluvící zemi. Angličtina, odborné předměty, nejrůznější záběr studia. Lze zahájit jako začátečník, ale stejně tak se nabízí akademické vzdělání a odborné kurzy angličtiny pro manažery.
Kde je angličtina hlavním dorozumívacím jazykem, tam se nováček nenaučí chybné obraty a fráze, protože ho rodilí mluvčí taktně opraví. Ale lze se věnovat nejrůznějším oborům, nejen angličtině.
Student využívá moderní počítačové vybavení, jazykové laboratoře, samozřejmostí je neomezené používání internetu.
Zvláštní projekty škol pomáhají rozvíjet tvůrčí dovednosti. Vzdělání není určeno jen dětem z bohatých rodin, ale cena je stanovena tak, aby studium bylo dostupné i cizincům.
V případě jakýchkoliv osobních problémů působí na všech školách specializovaní poradci. Žák může komunikovat s odborníkem anonymní formou. Tato informace je určena i pro rodiče, aby věděli, že jejich děti nezůstanou bez pomoci, když si to ovšem samy nebudou přát.
Nelze opomenout ani příležitosti pro mimoškolní aktivity organizované školami nebo samotnými studenty - výlety, večírky, společenské akce, grilování na pláži. Je mnoho možností jak zajímavě trávit volný čas, včetně cestování po Austrálii i jinam.

Kdo může v Austrálii studovat? Jak na to?

Každý zájemce by si měl nejprve odpovědět na následující otázky:
Jaká je jeho úroveň znalostí anglického jazyka?
Co od studia v Austrálii a pobytu na kontinentu očekává?
Jak dlouho chce studovat?
Kolik finančních prostředků na studium v Austrálii má k dispozici?
Kdy plánuje začít?
Chce studovat angličtinu, odborný kurz, kombinaci anebo program na univerzitě vedoucí k dosažení některého titulu?
Kde si přeje studovat, dává přednost malému nebo většímu městě?
Jakého ohodnocení s mezinárodní platností chce dosáhnout?

Jak na přípravu na studium v Austrálii?

Pro toho, kdo o zahraničním studiu uvažuje, je důležité začít s přípravou doma. Je běžné, že si člověk o sobě myslí, že jazyk ovládá. Až na místě však zjistí, jak na tom se znalostmi skutečně je. Čím více student umí anglicky, tím snadněji se nejen uchytí v běžném životě, ale i lépe porozumí přednáškám a může číst texty, které učitelé v zahraničních školách předkládají. Samozřejmě, každý je pak schopen absolvovat testy na lepší úrovni nebo zvládnout samostatnou práci. Po dobré jazykové přípravě je snadnější vzdělání v odborných předmětech.
Výuka na českých jazykových školách, poslech nahrávek namluvených lidmi, kteří se narodili a žili v anglicky hovořících zemích, slouží k nejrozšířenější jazykové přípravě. Dejte si pozor na rozdíly mezi výslovností a některými výrazy, které jsou užívané v USA, Británii a Austrálii. Nejčastěji jezdí čeští studenti do větších měst. Sydney, Melbourne, Perth nebo Brisbane, tam všude uslyšíte češtinu ve školách i venku.

Austrálie studium - výběr školy a kurzu

Kdo může na nějaký čas odjet z domova a začít se studiem v Austrálii? Věk není rozhodující, i důchodci běžně jezdí za studiem angličtiny. Každý zájemce by si měl vyžádat od školy nebo agentury co nejvíc informací. Na co se ptát? Například:
Název školy a její historie
Statut uznání školy a jejich kurzů mimo australský kontinent  
Poloha školy a její pobočky
Požadavky k přijetí
Přesný název kurzu
Začátek studia
Cena zápisného
Částka za školné
Pojištění
Možnost ubytování a jeho cena
Počet vyučovacích hodin
Možnost studia dopoledne, odpoledne, večer
Informace o učebnicích a studijních materiálech
Doba prázdnin a oficiálních svátků

Jaký je systém vzdělávání v Austrálii

Systém vzdělávání je rozdělen na čtyři úrovně :
Základní školství (Primary), které trvá sedm let.
Střední školství (Secondary) - pět let.
Odborně a oborově zaměřené vzdělávání a trénink
(tzv. VET sektor - Vocational Education and Training)
Vyšší školství - univerzity
 
Střední školy
 
Třicet procent středních škol je soukromých. Na středních školách se učí základní předměty: fyzika, matematika, počítače, dějepis, jazyky a další, ale i náboženství.
Existují školy jen pro děvčata nebo chlapce. Mladší studenti ze zahraničí většinou nastupují do závěrečných dvou let těchto škol - rok rok 12. Při ukončení studia (12. rok), je vydáván tzv. Certificate with a Grade, kterému odpovídá naše maturitní vysvědčení.
 
Odborně zaměřené vzdělávání a trénink
 
Školy a instituce patřící do této kategorie odpovídají tzv. vyšším odborným školám. V Austrálii se jim říká Colleges a TAFE (Technical and Further Education). TAFE jsou státní instituce a Colleges většinou soukromé. Jejich programy se specializují na určité obory, například na informační technologie, marketing, ekonomika a další.
Některé Colleges a TAFE nabízejí výuku jenom anglického jazyka. Jiné organizují kurzy angličtiny a odborné kurzy společně.
 
V průběhu každého studia se zkouší ústní nebo písemnou formou. Velmi časté jsou testy, které pomáhají vyučujícím hodnotit studenty a současně jim ukáží studijní pokroky. Přezkoušení není stresující, ale je dobrou formou osobní motivace.
Typy hodnocení se rozlišují podle délky kurzu a hloubky studia. Jsou to: Certifikát I, II, III a IV, Diploma či Advanced Diploma.
 
Ohodnocení na TAFE a ohodnocení na Colleges mají stejnou váhu. Programy a kurzy jsou sestaveny podle stejných měřítek, proto oba typy institucí patří do kategorie VET.
Tento typ vzdělání je hodně rozšířen zejména proto, že vstupní požadavky na vyšší odborné školy nejsou tak striktní jako na univerzity a také ceny kurzů těchto škol jsou nižší než za podobné kurzy na univerzitách.
 
Školy většinou spolupracují s konkrétními univerzitami, díky tomu mohou svým studentům po úspěšném absolvování (například ročního kurzu) zaručit bezproblémové přijetí a zápis rovnou do druhého ročníku na univerzitě. Ta uzná zápočty ze školy o jednu úroveň nižší.
Spokojenost je na všech stranách. Student ušetří za jednoleté studium na univerzitě, pokračuje ve svém oboru užs ohodnocením z College a nemusí skládat přijímací zkoušky na univerzitu, protože je zřejmé, že zájemce ovládá dobře angličtinu a může se přihlásit ke složitějšímu typu studia.
 
Nabídka je poměrně široká pro Australany i pro zahraniční studenty. Někteří hledají kurz pro získaní kvalifikace na College, poté se zapíší na univerzitu, ostatní se zapisují rovnou na bakalářské, magisterské nebo doktorské studium na univerzitách. Existují však kurzy, které nejsou dostupné ani na Colleges a TAFE, ale dají se studovat pouze na univerzitách.
Je z čeho vybírat. I když pro mnohé budou rozhodující finanční prostředky určené na sebevzdělávání, řiďte se citem, uvažujte o tom, co sami chcete.
 
Většina univerzit je ve vládní správě, několik jich je soukromých. Bakalářské studium (Bachelor Degree), většinou trvá tři roky řádného studia. Titul Master (Master Degree), získáte po pěti letech řádného studia, doktorský titul se uděluje na základě konkrétního projektu a doba k jeho získání může být jeden až tři roky.
 
Bez dobré angličtiny je obtížné studovat odborné kurzy, zájemce musí absolvovat jazykové přezkoušení. Univerzity většinou uznávají celou řadu jazykových zkoušek, složených nejen v Austrálii. Student prokazuje svoje schopnosti jako jsou četba, pochopení obsahu psaného textu, vytváření slovních spojenía vět, porozumění obsahu poslouchaného projevu, znalost anglické gramatiky či schopnost napsat krátkou esej na zadané téma. Australské univerzity běžně používají systém tohoto hodnocení:
A znamená uspěl(a) na 90 % a více (nejlepší hodnocení)
B se rovná úspěchu na 65-70%
C je na 55%
 
Na australských univerzitách se na studia některých oborů lze dostat snadno a na některá obtížněji (podle náročnosti pro přijetí). „Lehce“ se dá dostat na obory spojené s obchodem, turistikou, gastronomií, hotelnictvím apod. Nesnadnější to je se studiem medicíny, architektury, práva nebo zubního lékařství. Pro mnohé studující je garantovaná nástupní mzda dobrou inspirací. Pro zajímavost jsou uvedeny přibližné roční příjmy.
Nástupní plat zubaře: AUD 52 000,-
Nástupní plat účetního: AUD 32 000,-
Nástupní plat architekta: AUD 27 000,-
Nástupní plat právníka: AUD 35 000,-
Naplnění poptávky z řad uchazečů o studium závisí na počtu nabízených míst v kurzech. Například obor zubního lékařství může zájemce vystudovat jen na pěti univerzitních výukových místech po celé Austrálii.
Naopak Business Management nebo Marketing lze studovat téměř všude, vybíráte ze 110 studijních míst.
 
Často přichází do Austrálie studenti a profesionálové s praxí, kteří již ukončili studium ve svých zemích. V tomto případě se doporučuje připravit ověřené překlady dosaženého vzdělání, přehled absolvovaných zkoušek, ale také uvedení typu a délky trvání praxe v oboru.
Hodnocení ze zaměstnání, další možná doporučení, jsou samozřejmostí. Toto vše může usnadnit pobyt na australské univerzitě ve smyslu zkrácenía zlevnění studia.

Austrálie studium - víte na se zaměřit?

Díky velké nabídce studijních oborů může každý profesně i osobně růst. Při příjezdu jste rozhodnuti věnovat se určitému oboru, ale po delší době zjistíte, že jste tuto oblast přerostli nebo jste o ni ztratili zájem. Tady vás nesvazují žádné konvence. Můžete změnit svoje studijní zaměření bez jakýchkoliv problémů.
 
Opět vycházím ze zkušeností lidí, kteří se pohybovali v mém okolí. Začali se vzdělávat v angličtině, navázali na svoji odbornost z domova, ale ta jim po nějakém čase nevyhovovala. Vystudovali na univerzitě diametrálně odlišný obor, než který dokončili doma. Jsou univerzitním studiem nadšeni a velmi jim vyhovují pružné podmínky australského vysokoškolského systému. Díky této zkušenosti již zvažují, v jakém dalším studiu pokračovat. Myslím, že doma by je něco podobného vůbec nenapadlo. Pro přehled uvádím základní typy kurzů:

 

Austrálie studium: část I. Druhy výuky anglického jazyka

General English (základní angličtina) 
Moderní výuka všeobecné angličtiny pro začátečníky či pokročilé, délku si student volí sám. Studium bývá zakončené certifikátem.
Kurzy General English jsou vhodné pro zvýšení jazykové úrovně. Některé školy nabízejí i kurzy intenzivní všeobecné angličtiny. Počet vyučovacích hodin je vyšší než u normálních kurzů. 
 
English for Academic Purposes (angličtina pro přípravu na vysokou školu)
Vyhledávané kurzy akademické angličtiny, neboli jazyková a odborná příprava pro studium na univerzitách, včetně přípravy na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Například testy: TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System), který je v Austrálii rozšířený.
 
Vyšší školy a univerzity mají podmínku přijetí právě složením jedné z těchto zkoušek, např. IELTS ve verzi Academic s výsledkem 6,0 (příklad). Existuje přepočet mezi oběma zkouškami, které mají většinou čtyři části : psaní, čtení, poslech a konverzace. Každá část je zvlášť bodově hodnocena.
 
English for International Communication (angličtina pro mezinárodní komunikaci)
Kurzy, které pomohou zlepšit hlavně mluvenou formu jazyka a konverzační dovednosti. Jsou vhodné pro pokročilé studenty.
 
Cambridge Examination Program (mezinárodně uznávaná zkouška)
Výuka anglického jazyka zakončená složením mezinárodně uznávané zkoušky.
 
Program for English Language Teachers (angličtina pro učitele angličtiny)
Pokud jste se rozhodli, že chcete být učiteli angličtiny, pak musíte složit speciální zkoušky a získat certifikát, na jehož základě lze vyučovat po celém světě. Je několik škol, které nabízejí tyto speciální kurzy.
 
Vocational English (angličtina pro odborníky)
Studium anglického jazyka pro určitou specializaci či obor, nabídka je široká. Příkladem jsou: English for Business, English for Information Technology and Computing, English and Newspaper, English and Video, English for Hospitality Industry a další.
 
Pro výuku anglického jazyka v australských třídách je obvyklé rozdělení studentů podle schopností a znalostí jazyka do skupinek :
Beginner / Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate / Upper-Intermediate / Advanced / Advanced Plus apod.

Austrálie studium:  část II. Odborné kurzy

 
Výběr typu studia a školy záleží na každém zájemci. Možnosti jsou opravdu velké a záleží, čím se chce student konkrétně zabývat. Pro názornost uvádím pouze orientační seznam odborných kurzů, které je možné v Austrálii studovat: 

Accounting, Advertising, Aeronautical Engineering, Agriculture, Animal Technology, Animation, Anthropology, Architecture, Banking, Beauty Therapy, Biology, Biotechnology, Business Studies - Management, Business Studies - Marketing, Business Studies - Office Administration, Business Studies - Public Relations, Civil Engineering, Communication and Media, Creative Arts, Dance, Desktop Publishing, E-commerce, Earth Science, Education, Electrical Engineering, Environmental Science, Fashion Design, Film and Television, Fine Arts, Fitness Industry Training, Food and Beverage, Foreign Languages(French, Japanese, Spanish, Italian,…), Geography, Graphic Design, Health and Medical Sciences, History, Horticulture, Arboculture, Hotel Management, Chemistry, Child Care Studies, Information Technology and Computing, Interior Design, Journalism, Law, Library and Information, Marketing, Mathematics, Medical Laboratory, Mechanical Engineering, Multimedia, Music, Natural Therapies, Nursing, Oceanography, Politics, Pharmacy, Photography, Phylosophical Studies, Physics, Psychology, Remedial Massage, Sociology, Sports Management Studies, Theology, Travel and Tourism, Veterinary Science, a ostatní.

Zdravotní pojištění a studium v Austrálii

Zdravotní pojištění je povinné pro každého zahraničního studenta. Doba pojištění musí být časově shodná s délkou plánovaného studijního pobytu. Výše platby závisí na délce pobytu, všichni jsou pojištěni u australské pojišťovny.
 

Pro více informací ke studiu v Austrálii

Kupte cestopis a průvodce od Stanislavy Nopové: To nejlepší z Austrálie, s podtitulem: Zajímavosti, studium, práce, imigrace.
 
 
Austrálie studium
Doporučit  Doporučit známému RSS zdroje
Sdílet: Linkuj Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook pridej.cz TopČlánky

internetové knihkupectví eshop knihy.tv, co vám může náš eshop nabídnout?

Originální knihy z našeho internetového obchodu uvedou váš život do chodu * Kniha je přítel člověka, u nás najdete přátele * knihy.tv jako dobrý důvod ke čtení až do rána * Naše knihy jsou ideálním dárkem. Proč byste ale neobdarovali také sami sebe? * Z pohodlí domova získáte on-line nové zajímavé knihy a knížky * Pro nás je každý čtenář V.I.P. * Knihy a knížky od nás jsou ideální na dovolenou, prázdniny, pro volný čas i cestování * Nemusíte shánět naše knihy a knížky v knihkupectvích, nakupujte přímo u pramene * Naše knihy jsou levné, z výplaty vám uzobnou málo * Knihy spisovatelky Stanislavy Nopové jsou nevšedním čtením pro všední dny * V našem internetovém obchodě s knihami můžete zakoupit knihy bez registrace * Knížky k svátku, na narozeniny, sobě pro radost nebo jako dárek k Valentýnovi * Přejeme vám hezké zážitky s našimi knihami * internetové knihkupectví eshop knihy.tv je součástí nezávislého nakladatelství Chrysos 26.
knihy.tv © Copyright 2014, všechna práva vyhrazena.     Mapa stránek | Podmínky použití | Ochrana osobních údajů | Pro knihkupce | Affiliate program | RSS
Redakční systém Animáto.